**** รู้ทันโรคพิษสุนัขบ้า    **** ***ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ลาน เข้าร่วมสังเกตุการณ์****    **** เชิญชวนสมัครจิตอาสา    **** ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ     **** วิสัยทัศน์ (Vision) “มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นความสามัคคี มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
 
แม่ลานทั้งตำบลหาอะไรก็เจอ
QRCODE : WWW.PTN-MAELAN.GO.TH
26 พฤศจิกายน 2553
:::::::::::::::::::::