ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 ต.ค. 2562
82 แผนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ต.ค. 2562
83 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
03 ต.ค. 2562
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
03 ต.ค. 2562
85 คำสั่งมอบอำนาจลงนามในใบเสร็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 ก.ย. 2562
86 ประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรจให้ประชาชนทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
10 ก.ย. 2562
87 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
337
02 ก.ย. 2562
88 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
326
26 ก.ค. 2562
89 ทบทวนภารกิจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
318
10 ก.ค. 2562
90 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
06 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21