ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
368
28 ต.ค. 2562
72 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
17 ต.ค. 2562
73 ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
319
17 ต.ค. 2562
74 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
16 ต.ค. 2562
75 ประชาสัมพัน์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
16 ต.ค. 2562
76 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
14 ต.ค. 2562
77 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
478
14 ต.ค. 2562
78 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
501
14 ต.ค. 2562
79 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
12 ต.ค. 2562
80 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
10 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21