ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 เม.ย. 2563
52 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
09 เม.ย. 2563
53 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
382
09 เม.ย. 2563
54 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
26 มี.ค. 2563
55 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัรย์ที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
26 มี.ค. 2563
56 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 มี.ค. 2563
57 ประกาศตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับพื้นที่ลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
349
23 มี.ค. 2563
58 ลานกีฬา/สนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
15 มี.ค. 2563
59 ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 มี.ค. 2563
60 ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21