ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 พ.ค. 2564
12 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 พ.ค. 2564
13 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
127
12 เม.ย. 2564
14 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
132
02 เม.ย. 2564
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 มี.ค. 2564
16 ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 มี.ค. 2564
17 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
17 มี.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 มี.ค. 2564
19 ขอเผยแพร่กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
17 มี.ค. 2564
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21