ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
02 พ.ย. 2560
132 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.) ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
01 พ.ย. 2560
133 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
31 ต.ค. 2560
134 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.LPA ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 ต.ค. 2560
135 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ อบต.แม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
311
01 ต.ค. 2560
136 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
332
15 ก.ย. 2560
137 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
321
15 ก.ย. 2560
138 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์
337
14 ส.ค. 2560
139 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
08 ส.ค. 2560
140 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
02 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21