ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
10 ต.ค. 2562
112 แผนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
08 ต.ค. 2562
113 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
03 ต.ค. 2562
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
03 ต.ค. 2562
115 คำสั่งมอบอำนาจลงนามในใบเสร็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
30 ก.ย. 2562
116 ประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรจให้ประชาชนทราบ ดาวน์โหลดเอกสาร
138
10 ก.ย. 2562
117 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
398
02 ก.ย. 2562
118 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในตำบลแม่ลาน ดาวน์โหลดเอกสาร
388
26 ก.ค. 2562
119 ทบทวนภารกิจ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลดเอกสาร
376
10 ก.ค. 2562
120 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
06 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24