ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ "ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน" ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ก.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 ก.ค. 2563
3 การประเมิืนความพึงพอใจในการให้บริการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.ค. 2563
4 รายงานสรุปจำนวนผู้มาลงทะเบียนขอมีสิทธิ์ื์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มิ.ย. 2563
5 รายงานสรุปจำนวนผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 มิ.ย. 2563
6 รายงานผลผู้มาชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
51
25 มิ.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและการเผาในที่โล่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 มิ.ย. 2563
8 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 มิ.ย. 2563
9 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 พ.ค. 2563
10 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14