ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ตามแบบ  ผด.5

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

………………………………

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.  2546  ข้อ 4 (2) ให้หน่วยตรวจรับตามข้อ 3 (4)  คือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยใช้เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินรายได้  เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  (แบบ ผด.5)  เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องจัดหาพัสดุ สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินการจัดหาเกิน 100,000  บาท  ขึ้นไป และพัสดุประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินการจัดหาเกิน  1,000,000  บาท  ขึ้นไป  เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้ โดยสัมพันธ์กับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  (แบบ ผด.2)  ซึ่งบัดนี้ หน่วยงานพัสดุ  ส่วนการคลัง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  ตามแบบ  ผด.5  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนด  จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  9  หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  จึงประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  ตามแบบ  ผด.5  แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ    วันที่   17    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2555

วิไล    สังข์วิชัย

 (นางวิไล    สังข์วิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 725 คน