ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียด :

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เรื่อง  การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ  ผด.2

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

………………………………

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ  ผด.2  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2555  เพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์การ-บริหารส่วนตำบลแม่ลาน  นั้น

บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  ได้อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุ  ตามแบบ  ผด.2  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2555  เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนด  จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  9  หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  จึงประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555  ตามแบบ  ผด.2  แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ    วันที่    28    เดือน  กันยายน    พ.ศ.  2554

วิไล  สังข์วิชัย

(นางวิไล    สังข์วิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 730 คน