ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจัดเก็บภาษีของ อบต.แม่ลาน ประจำปี 2555
  รายละเอียด : ด้วยใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและชำระภาษี  ประจำปี  2555  จึงประกาศให้เจ้าของที่มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขต  อบต.แม่ลาน ซึ่งอยู่ในข่ายต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี  2555  ดังนี้

             1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    กำหนดยื่นแบบ  (ภ.ร.ด.2)  ตั้งแต่


                   เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์  2555


                ชำระภาษี  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน


             2.  ภาษีป้าย     กำหนดยื่นแบบ  (ภ.ป.1)  ตั้งแต่ 


              เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม  2555


              ชำระภาษี  ภายใน  15  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการ


               ประเมิน          


          3.  ภาษีบำรุงท้องที่      กำหนดยื่นแบบ  (ภ.บ.ท.5)  และชำระภาษี


               ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน  2555


            อบต.แม่ลาน  จึงขอให้ท่านที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  โปรดไปยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดเวลาข้างต้น  งานจัดเก็บรายได้   ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  หากพ้นกำหนดแล้วท่านจะมีความผิด และต้องชำระเงินเพิ่มหรือถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 765 คน